>
V
VI
VII
VIII
IX
Folkert H. Wierda ♂
*23-02-1755 Tjerkgaast
†10-11-1827 Doniawerstal
X 22-10-1780 Tjerkgaast
Froukjen G. ♀
*1757
†09-07-1837 Doniawerstal
Geert F. Wierda ♂
*1789
†26-04-1855 Lemsterland
X 20-05-1813 Sloten
Jetske G. Hoekstra ♀
*1792
†12-08-1886 Lemsterland
Hylke (H.)G. Wierda ♂
*26-11-1823 Doniawerstal
†10-01-1907 Lemsterland
X 08-05-1853 Lemsterland
Alle W. Hoekstra ♂
*1787
†09-08-1833 Wymbritseradeel
X 06-06-1818 Wymbritseradeel
Uilkjen G. Wynia ♀
*1773
†23-11-1849 IJlst
Riemke A. Hoekstra ♀
*06-09-1822 Wymbritseradeel
†<1907
Alle Wierda ♂
*30-01-1862 Follega
†10-08-1931 Lemsterland
X 11-05-1888 Lemsterland
Tijmen J.L. Cloo ♂
*01-12-1748 Giethoorn
†14-06-1831 Oudehaske
X 1788 Oudehaske
Klaasje H. Zwiers ♀
*1745
†16-02-1819 Rohel
Jacob T. Cloo ♂
*10-03-1789 Oudehaske
†27-04-1872 Haskerland
X 15-04-1813 Haskerland
Gerrit J. Kelderhuis ♂
Margje G. Slange ♀
Hylkjen (H.)G. Kelderhuis ♀
*30-12-1792 Oudehaske
†24-09-1859 Haskerland
Harmen J. Cloo ♂
*09-08-1816 Haskerland
†06-06-1876 Delfstrahuizen
X 18-12-1842 Haskerland
Fedde F. Veldstra ♂
*1758 Haskerhorne
†22-05-1812 Haskerhorne
X 09-01-1791 Oudehaske - Haskerhorne
Grietje J. De Vries ? ♀
*1762 Oudehaske
†04-02-1838 Haskerhorne
Fokke F. Veldstra ♂
*1792
†12-05-1861 Haskerhorne
X 28-12-1821 Haskerland
Lijsbert H. Frankena ♀
*1800
†16-12-1871 Haskerland
Janke F. Veldstra ♀
*04-05-1821 Haskerland
†08-10-1889 Schoterland
Jaltje Cloo ♀
*19-01-1862 Haskerland
†12-03-1914 Lemsterland
Riemke Wierda ♀
*16-12-1889 Lemsterland
†28-09-1962 Lemsterland
21 ♀
Riemke Wierda
leeftijd: 72 jaar
*16-12-1889 Lemsterland
28-09-1962 Lemsterland
huwelijk 07-05-1914 in Lemsterland met
Fritske Boersma
leeftijd: 94 jaar
*01-03-1885 Lemsterland
12-10-1979 Lemsterland
42 ♂
Alle Wierda
leeftijd: 69 jaar
*30-01-1862 Follega
10-08-1931 Lemsterland
huwelijk 11-05-1888 in Lemsterland met
Jaltje Cloo
leeftijd: 52 jaar
*19-01-1862 Haskerland
12-03-1914 Lemsterland
84 ♂
Hylke (Hielke) Geerts Wierda
leeftijd: 83 jaar
*26-11-1823 Doniawerstal
10-01-1907 Lemsterland
huwelijk 08-05-1853 in Lemsterland met
Riemke Alles Hoekstra
leeftijd: < 85 jaar
*06-09-1822 Wymbritseradeel
<1907
168 ♂
Geert Folkerts Wierda
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1789
26-04-1855 Lemsterland
huwelijk 20-05-1813 in Sloten met
Jetske Geerts Hoekstra
leeftijd: 93 of 94 jaar
*1792
12-08-1886 Lemsterland
336 ♂
Folkert Hylkes Wierda
leeftijd: 72 jaar
*23-02-1755 Tjerkgaast
~16-03-1755 Tjerkgaast
10-11-1827 Doniawerstal
huwelijk 22-10-1780 in Tjerkgaast met
Froukjen Geerts
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1757
09-07-1837 Doniawerstal
337 ♀
Froukjen Geerts
leeftijd: 79 of 80 jaar
*1757
09-07-1837 Doniawerstal
huwelijk 22-10-1780 in Tjerkgaast met
Folkert Hylkes Wierda
leeftijd: 72 jaar
*23-02-1755 Tjerkgaast
~16-03-1755 Tjerkgaast
10-11-1827 Doniawerstal
169 ♀
Jetske Geerts Hoekstra
leeftijd: 93 of 94 jaar
*1792
12-08-1886 Lemsterland
huwelijk 20-05-1813 in Sloten met
Geert Folkerts Wierda
leeftijd: 65 of 66 jaar
*1789
26-04-1855 Lemsterland
85 ♀
Riemke Alles Hoekstra
leeftijd: < 85 jaar
*06-09-1822 Wymbritseradeel
<1907
huwelijk 08-05-1853 in Lemsterland met
Hylke (Hielke) Geerts Wierda
leeftijd: 83 jaar
*26-11-1823 Doniawerstal
10-01-1907 Lemsterland
170 ♂
Alle Wytzes Hoekstra
leeftijd: 45 of 46 jaar
*1787
09-08-1833 Wymbritseradeel
huwelijk 06-06-1818 in Wymbritseradeel met
Uilkjen Gerbens Wynia
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1773
23-11-1849 IJlst
171 ♀
Uilkjen Gerbens Wynia
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1773
23-11-1849 IJlst
huwelijk 06-06-1818 in Wymbritseradeel met
Alle Wytzes Hoekstra
leeftijd: 45 of 46 jaar
*1787
09-08-1833 Wymbritseradeel
43 ♀
Jaltje Cloo
leeftijd: 52 jaar
*19-01-1862 Haskerland
12-03-1914 Lemsterland
huwelijk 11-05-1888 in Lemsterland met
Alle Wierda
leeftijd: 69 jaar
*30-01-1862 Follega
10-08-1931 Lemsterland
86 ♂
Harmen Jacobs Cloo
leeftijd: 59 jaar
*09-08-1816 Haskerland
06-06-1876 Delfstrahuizen
huwelijk 18-12-1842 in Haskerland met
Janke Fokkes Veldstra
leeftijd: 68 jaar
*04-05-1821 Haskerland
08-10-1889 Schoterland
172 ♂
Jacob Tymens Cloo
leeftijd: 83 jaar
*10-03-1789 Oudehaske
27-04-1872 Haskerland
huwelijk 15-04-1813 in Haskerland met
Hylkjen (Hielkje) Gerrits Kelderhuis
leeftijd: 66 jaar
*30-12-1792 Oudehaske
24-09-1859 Haskerland
344 ♂
Tijmen Jacobs Luiken Cloo
leeftijd: 82 jaar
*01-12-1748 Giethoorn
14-06-1831 Oudehaske
huwelijk 1788 in Oudehaske met
Klaasje Harmens Zwiers
leeftijd: 73 of 74 jaar
*1745
16-02-1819 Rohel
345 ♀
Klaasje Harmens Zwiers
leeftijd: 73 of 74 jaar
*1745
16-02-1819 Rohel
relaties:
(1) onbekende relatievorm met
Niet publiceren
(2) huwelijk 1788 in Oudehaske met
Tijmen Jacobs Luiken Cloo
leeftijd: 82 jaar
*01-12-1748 Giethoorn
14-06-1831 Oudehaske
173 ♀
Hylkjen (Hielkje) Gerrits Kelderhuis
leeftijd: 66 jaar
*30-12-1792 Oudehaske
24-09-1859 Haskerland
huwelijk 15-04-1813 in Haskerland met
Jacob Tymens Cloo
leeftijd: 83 jaar
*10-03-1789 Oudehaske
27-04-1872 Haskerland
346 ♂
Gerrit Johannes Kelderhuis
relatie met
Margje Gerrits Slange
347 ♀
Margje Gerrits Slange
relatie met
Gerrit Johannes Kelderhuis
87 ♀
Janke Fokkes Veldstra
leeftijd: 68 jaar
*04-05-1821 Haskerland
08-10-1889 Schoterland
huwelijk 18-12-1842 in Haskerland met
Harmen Jacobs Cloo
leeftijd: 59 jaar
*09-08-1816 Haskerland
06-06-1876 Delfstrahuizen
174 ♂
Fokke Feddes Veldstra
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1792
12-05-1861 Haskerhorne
huwelijk 28-12-1821 in Haskerland met
Lijsbert Hanzes Frankena
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1800
16-12-1871 Haskerland
348 ♂
Fedde Fokkes Veldstra
leeftijd: 53 of 54 jaar
*1758 Haskerhorne
22-05-1812 Haskerhorne
huwelijk 09-01-1791 in Oudehaske - Haskerhorne met
Grietje Jans De Vries ?
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1762 Oudehaske
04-02-1838 Haskerhorne
349 ♀
Grietje Jans De Vries ?
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1762 Oudehaske
04-02-1838 Haskerhorne
huwelijk 09-01-1791 in Oudehaske - Haskerhorne met
Fedde Fokkes Veldstra
leeftijd: 53 of 54 jaar
*1758 Haskerhorne
22-05-1812 Haskerhorne
175 ♀
Lijsbert Hanzes Frankena
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1800
16-12-1871 Haskerland
huwelijk 28-12-1821 in Haskerland met
Fokke Feddes Veldstra
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1792
12-05-1861 Haskerhorne